Indig Montoya: Vrijeme je faktor

Priče (nevezane za Literarnu radionicu), pjesme, crteži i ostale kreacije forumaša

Moderators: Nimrod, niniane

User avatar
Indigo Montoya
Ancient
Posts: 605
Joined: 25 Mar 2004, 13:12
Location: Out of my mind
Contact:

Unread post by Indigo Montoya » 05 Sep 2004, 20:55

Dozvolite mi luksuz da na Dagijevo pitanje odgovorim vlastitom pri?om, jednom od objavljenih :iconbiggrin: , koja sama po sebi (po mom skromnom sudu) daje doprinos raspravi na ovu temu...
Ergo mu?e?i se nad kompom prije par godina, nizaju?i jedan za drugim bezuspješne pokušaje da sastavim barem jednu suvislu pri?u sinulo mi je kako bi stvarala?ki proces sam po sebi mogao biti interesantna tema za pisanje...
Doduše pri?ica koja je pred vama bi više odgovarala fantasy-horor nego SF odrednica no zanemarimo li na trenutak potrebitu znanstveno-fantasti?nu komponentu o kojoj je Dagi u svom postu dao par valjanih natuknica mislim da se u njoj može prona?i nekoliko elemenata na koje bi pisci kratkih pri?a morali u svojem stvaralaštvu svakako obratiti pozornost.
Uostalom prosudite sami:
VRIJEME JE FAKTOR

Smjesta prestanite jer vrijeme je faktor!Još jednom Vas upozoravam, potrošili ste tek desetak sekundi i ako sad prestanete sa ?itanjem još uvijek imate šanse da se izvu?ete.

***
Nije problem bio u nedostatku nadahnu?a. ?ak i najboljim piscima se s vremena na vrijeme zgode svakojake mentalne blokade no u mome slu?aju blokada je bila posve krivi izraz, jer ja sam ideju imao. Baš kao i hrpu rije?i potrebnih za njeno odijevanje u ruho jako dobre pri?e. Problem je bio što je hrpa bila prevelika i ideja se gubila pod njenim teretom. Osim toga, baš tog dana moj me stanodavac gazda Lucijan oštro upozorio kako je ve? krajnje vrijeme da umjesto pustim obe?anjima pred njegovim kvrgavim nosom mahnem ne?im drugim, svežnjem šuštavih nov?anica na primjer, što je ?itavom mom spisateljskom poduhavatu davalo odre?enu notu presinga. A ja baš i nisam tip pisca koji najbolje rezultate daje pod pritiskom bilo koje vrste. Kad malo bolje razmislim ja nisam tip pisca koji zadnje vrijeme daje bilo kakve rezultate. O ?emu je svjedo?ila i gomila svakojakih pripovjetki koje su osim prenatrpanog prostora mog radnog stola me?usobno dijelile još nešto, pridjev nezavršene.
Nisam dakle imao drugog izbora do jednu od njih napokon privesti kraju. Na bilo koji na?in i po bilo koju cijenu.
Pripalio sam cigaretu i zapleskao po tipkovnici:

" Ponuda je bila primamljiva ali sam pogled na Princa tame ledio mu je krv u žilama. To ?ekinjama obraslo lice i užarene o?i povrh kvrgava nosa..."

Nisam se ni trudio otresati pepeo sa cigarete što mi se pušila u kutu usana, sav moj napor bio je usmjeren na dovršavanje zapo?ete re?enice:

" Ponuda je bila primamljiva ali sam pogled na Princa tame ledio mu je krv u žilama. To ?ekinjama obraslo lice i par crveno žare?ih žeravica što su blještale povrh kvrgava nosa i niske prljavo žutih zubi..."

Bijesno utopim opušak u dopola ispijenoj šalici kave i pokušam još jednom:

"...i niske prljavo žutih zubi uokvirenih zelenom sluzi u kutovima usana..."

"Kvragu!" zatulih razo?arano odgurnuvši tipkovnicu od sebe.
"Imate problema?" premda tih glas koji mi je posve nenadano pomilovao ušesa natjerao me je da posko?im do plafona.
Bezrazložno, jer je pripadao ?uvje?uljku visokom otprilike metar i šumsku jagodu.
"Tko ste dovraga sad vi?" zalajah na njega silaze?i sa lustera.
"To nije odgovor na moje pitanje" opovrne šumska jagoda odozdo.
"Kako ste ušli?"
"Znate, kažu da je odgovaranje na pitanja protupitanjima karakteristika intelektualno inferiornih ljudi. Ubrajate li sebe u tu ..."
"Što želite?"
"... skupinu, o?igledno da, no dobro. Icul, Icul Ref, kroz vrata, pomo?i"
"Ovaj..molim?"
"Uff!" ?ovje?uljak zakovrne o?ima i sa izrazom beskrajne dosade na licu posegne rukom u svoj desni džep. Trenutak kasnije pred o?ima mi zaleprša njegova vizitka.
"Moje ime je Icul Ref i molim vas da mi oprostite što nisam kucao pri ulasku no vrata su bila otvorena a kao što to moja podjetnica tvrdi nudim svoje mentorske usluge."
"Kakve usluge?" upitah smeteno i posve nepotrebno budu?i da je na vizitki lijepim ki?enim slovima jasno pisalo:

Ref Icul
Literarni savjetnik

"No i kakve to veze ima samnom?"
No sada je na njega bio red da odgovori protupitanjem:
"Vaša pri?a pretpostavljam?" re?e nagnuvši se prema zaslonu ra?unala.
"Ovaj da, još nije završena" zaustih
"Po svoj prilici nikada ne?e ni biti" odvrati gospodin Icul svrnuvši pogled sa monitora na hrpu papira na stolu "ali ne tugujte previše ?ak i kada bi je završili sumnjam da bi privukla zna?ajniji broj ?itatelja."
U redu, ako je želio u meni potaknuti zainteresiranost uspio je u tome.
"A taj briljantni zaklju?ak donijeli ste na osnovu?"
On upre prstom u zaslon ra?unala.
"Njenog po?etka koji ne zadovoljava pravilo prve re?enice."
"Molim?!"
"Sjajno, pišete a ni ?uli niste za pravilo prve re?enice?! Sjednite molim vas, ovo bi moglo potrajati" re?e mališ pokazavši mi stolicu pokretom ruke.
Sjedoh bez pogovora, bez obzira na pristojnost zamolbe pokret nekako nije trpio protivljenje.
"Opišite mi sebe?"
"Molim?"
"To vaše molim, jeli to neka vrsta poštapalice ili tek sadisti?ki uživate u nerviranju sugovornika?"
"Oprostite ali ne razumijem pitanje."
"Kako bi sebe opisali imaju?i u vidu to što radite, pardon, pokušavate raditi. Jednom rije?ju molim lijepo."
"Piscem?"
"Kratkih pri?a i pripovjetki pretpostavljam"
"Pa...da"
"I kako naš vrli pisac kratkih pri?a i pripovjetki stvara svoja djela?"
"Paaa u pravilu po?inje sa idejom."
"Presko?imo to, svijet vrvi dobrim idejama i one su najmanji problem. Pretpostavimo da imate ideju, što onda?"
"Onda po?injem pisati"
"Tek tako, sjednete za ra?unalo i stanete vješati rije?i o svoju ideju?"
"Pa tako nekako, mislim, ja sam pisac i što drugo..."
"Krivo!"
"Krivo?", ponovih ne shva?aju?i.
?Vi ste lovac, predator, divlja zvijer u potrazi za svježom hranom. ?itatelji su vaš plijen a pri?a je vaša zamka i o tome kako je postavite uvelike zavisi ho?ete li ostati gladni ili ne. Naime plijen treba namamiti a to se postiže poštivanjem spomenutog pravila koje kaže:
Najvažnija re?enica u svakoj pri?i je ona kojom zapo?injete pripovijedanje. Ona treba privu?i ?itatelja, zaintrigirati ga i zgrabiti za grlo. Razumijete li??
?Pa da, mislim da...?
"Izbjegavajte duge i komplicirane uvode, poput ovoga ovdje" nastavi ?ovo kuckaju?i noktom po kvrgavom nosu i niski prljavo žutih zubi uokvirenih zelenom sluzi u kutovima usana. "Plesnite ?itatelja pravo u glavu odmah na po?etku i ako je taj po?etni udarac dovoljno jak privesti lov kraju stvar je ?iste tehnike razumijete li? Uz uvjet da poštujete pravilo sažetosti i othrvate se pretjeranom stvarala?kom zanosu naravno."
"Sažetosti? Oprostite opet ne razumijem..."
"Pravilo sažetosti još je kra?e od pravila prve re?enice i glasi: pišite škrto. Krajnja kratko?a izražavanja priznajem ponekad vodi ka epigramati?nosti i podru?jima vica ali grijeh velike dužine još je teže oprostiti. Pripovjetka je ?udna biljka, cvate u bujnom vrtu književnog stvaralaštva skrivena, po mom skromnom mišljenju posve neopravdano, krošnjama velikih literarnih formi poput romana primjerice i ponekad u potrazi sa suncem stremi ka njihovim visinama. Ta je želja je pogubna za njenu krhku gra?u i ako primjetite da se po?inje povijati pod vlastitom težinom nesmijete oklijevati ni trenutka. Sijecite i režite, oslobodite je suvišnih izdanaka i ona ?e vam uzvratiti najljepšim plodovima što ga talentima za sklapanje rije?i pružaju prostrana podru?ja proze."

Uporedo sa izlaganjem gospodina Icula nešto duboko u meni po?elo se pomicati i potirati pred sobom skepsu i onaj prvotni poriv da zgrabim ?ovu za vrat i naglavce ga izbacim iz stana. Priznajem da nikada o pisanju nisam razmišljao na takav na?in.
Golom snagom rije?i i beskrajnom strpljivoš?u moj je ?udni savjetodavac satima umetao kamen?i?e moga raspršenog spisateljskog talenta na prava mjesta zamjenjuju?i neodgovaraju?e kami?ke pravim draguljima iz svoje beskrajne i ?arobne riznice spisateljskih savjeta i trikova.
Kad je napokon završio sa slaganjem svog mozaika svrbež koji sam osjetio u vršcima prstiju govorio mi je da sam napokon spreman napisati pravu pri?u.
Mora da se sve ono što mi je kroz glavu prolazilo dalo iš?itati sa moga lica kao sa oglasne plo?e.
"No hajde ne stojte tu poput kipa, pokušajte ?ovje?e", re?e Icul i ja ga poslušah
Prsti poletješe i re?enice se izliše iz mene poput nabujale rijeke. Tipkao sam kao sumanut polusvjestan šapata za le?ima.
"Ne zaboravite, najvažnije pravilo, vrijeme je faktor. Vrijeme je odlu?uju?i faktor. Bilo kakav vanjski utjecaj na potencijalnog ?itatelja pa ?ak i onaj najbanalniji poput umora prekida fine veze toka svijesti izme?u njega i pisca. Preduga?kim tekstovima koje je nemogu?e završiti u toku jednog ?itanja pisac sam sebe lišava neslu?ene snage pisane rije?i koja proisti?e iz totaliteta. U kratkoj pripovjetki ?ije iš?itavanje ne traje više od sata me?utim, autor može provesti svaku svoju namjeru, apsolutno svaku..."

Nisam siguran koliko sam dugo sjedio za ra?unalom pleskaju?i tako po tipkovnici kao bez duše. U pitanju je moglo biti petnaest minuta ili petnaest sati, izgubio sam svaki pojam o vremenu ali kada sam napokon odlijepio pogled od monitora moga sugovornika više nije bilo. Nestao je neprimje?eno kao što je i došao.
No pri?a je bila gotova.
Tjedan dana nakon toga ve? je bila i objavljena, a potom i druga i tre?a.
Nakon ?ega sam kvrgavom nosu gazde Lucijana napokon mahnuo u znak pozdrava dugo?ekivanim svežnjem šuštavih nov?anica i prešao u svoj novi stan u centru. Idu?eg jutra dok sam nervozno skalapao novo ra?unalo na novom stolu svoje nove radne sobe, nestrpljiv da što prije nastavim sa pisanjem netko pozvoni na moja vrata. Bio je to poštar. Odmah sam prepoznao ki?ena slova na koverti i znatiželjno otvorio pismo ve? u hodniku. Kao što sam i slutio moj izdava? bio je jako zadovoljan:

?estitam na uspjehu dragi prijatelju,
Vjerujte mi na rije? kada vam kažem da ga doživljavam kao svoj osobni trijumf.
Pišite i dalje i ne zaboravite vrijeme je faktor, tijekom tog jednoga sata duše vaših ?itatelja u našoj su vlasti.

Ref Icul

***

Još ste tu?
Pravilo prve re?enice, jasno.
Nažalost sad je ve? prekasno za bilo što, Vaša duša je ve? njegova.
Vrijeme je faktor sje?ate li se?
Ne vrištite molim Vas, Pakao i nije tako strašno mjesto.
Ukoliko poštujete pravila naravno.

:blob:
Image

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3871
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 06 Sep 2004, 00:28

Fale ti zarezi, neke rije?i pišeš zajedno umjesto odvojeno, odlomak u kojem I.R. objašnjava da treba biti sažet da se ne bi zagnjavilo ?itatelja je najduži i najdosadniji, ali, generalno, pri?a je zgodna i zabavna. Dobar primjer kako se prastara ideja može obraditi na originalan na?in.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 08 Sep 2004, 10:53

Indigo Montoya wrote: Dozvolite mi luksuz da na Dagijevo pitanje odgovorim vlastitom pri?om, jednom od objavljenih, koja sama po sebi (po mom skromnom sudu) daje doprinos raspravi na ovu temu...
He, he... Dobra minijaturica! Ima finu udicu na po?etku i lijepo je napisana. Okej, varijante pakta s ne?astivim smo zbilja puno puta vidjeli i ?itali, no obrada je svjeĹža. Uistinu, pri?i bi dobro do[?]la paĹžljiva lektura.
Indigo Montoya wrote: Dodu[?]e pri?ica koja je pred vama bi vi[?]e odgovarala fantasy-horor nego SF odrednica no zanemarimo li na trenutak potrebitu znanstveno-fantasti?nu komponentu (...)

Kad ve? nemam diplomu fizike s MIT-a i uredni?ko mjesto u "Astoundingu", moram ponekad otrpjeti i ma?eve i vra?eve.
Indigo Montoya wrote: (...) mislim da se u njoj moĹže prona?i nekoliko elemenata na koje bi pisci kratkih pri?a morali u svojem stvarala[?]tvu svakako obratiti pozornost.
Pa hajdemo malo drviti po pri?ici! Udica na po?etku. Obi?no se kaĹže da fu?ka[?] pri?u koja te ne zaka?i najkasnije na kraju prve stranice. Premisa zgodna, premda puno puta vi?ena: spisateljski blok. Stevo Kralj je u Bag of Bones drvio o svojem spisateljskom bloku valjda dvjesto kartica (cca. 120 stranica ameri?kog paperbacka koji je formom nalik cigli): spisateljski blok i ja, ja i spisateljski blok, blok i ja, i nas dvojica skupa sa mnom... Nadalje:
(...)"Imate problema?" premda tih glas koji mi je posve nenadano pomilovao u[?]esa natjerao me je da posko?im do plafona.
BezrazloĹžno, jer je pripadao ?uvje?uljku visokom otprilike metar i [?]umsku jagodu.
"Tko ste dovraga sad vi?" zalajah na njega silaze?i sa lustera.
"To nije odgovor na moje pitanje" opovrne [?]umska jagoda odozdo.
"Kako ste u[?]li?"
"Znate, kaĹžu da je odgovaranje na pitanja protupitanjima karakteristika intelektualno inferiornih ljudi. Ubrajate li sebe u tu ..."
"Ĺ to Ĺželite?"
"... skupinu, o?igledno da, no dobro. Icul, Icul Ref, kroz vrata, pomo?i"
"Ovaj..molim?"
"Uff!" ?ovje?uljak zakovrne o?ima i sa izrazom beskrajne dosade na licu posegne rukom u svoj desni dĹžep.
Stil duhovit (primjere istaknuo D.), Ĺživahni dijalog. pravocrtna razrada (za [?]togod drugo malo je kratka!) te logi?na konkluzija. I da, na posljetku - uspjeli punchline. Ne ?u ga citirati, ?itali smo. Iako ovdje treba re?i kako se minijatura upravo i temelji na punchlineu, tj. zavr[?]nom [?]tosu, obratu. No, to vrijedi samo za minijaturu. Razdrvi Vrijeme je faktor na dvadeset ili sto dvadeset kartica i dobije[?] vrlo mlaku pri?u, odnosno roman?i?. Keep good work, Indigo!

U svakom slu?aju, ovo me podsje?a na potrebu ?iste zanatske radionice u SFeri o zakonitostima pojedinih formi - minijature, pri?e, romana itd. No, ovdje ne Ĺželim postavljati "zakonitosti".

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 08 Sep 2004, 15:46

klara, postoji razlog zašto postoje moderatori pojedinih foruma. ubudu?e, ako misliš da ja nedovoljno dobro moderiram forum koji mi je dodijeljen, prvo me obavijesti pm-om da namjeravaš pr?kati po njemu. tako bih ti imala prilike re?i da je ova pri?a bila postana u onaj topik s valjanim razlogom i da je ja namjerno nisam selila.
Instant Geek. Just Add Coffee.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 08 Sep 2004, 16:44

Okej, moje dame, isprika objema na reakciji na Klarino premje[?]tanje postova. Osje?am se malo krivim, jerbo sam zakuhao stvar...

I jo[?]: Indigova pri?a prema mojem mi[?]ljenju uistinu ne spada u radionicu: ve? je objavljena (ne znamo dodu[?]e gdje?), a k tome je trebala posluĹžiti kao model uspjele minijature. Ne[?]to kao kostur u kabinetu za biologiju...

User avatar
Klara
Ancient
Posts: 748
Joined: 21 Aug 2003, 20:15
Location: Rijeka
Contact:

Unread post by Klara » 08 Sep 2004, 18:35

Dagi wrote:Okej, moje dame, isprika objema na reakciji na Klarino premje[?]tanje postova. Osje?am se malo krivim, jerbo sam zakuhao stvar...
Nema[?] se za[?]to ispri?avati, krivnja je na meni.

Ispri?avam se prvenstveno Ire kao moderatorici foruma, a onda svm foruma[?]ima koji su sudjelovali u raspravi.

Voljela bih da mogu vratiti temu na prija[?]nji izgled ali mislim da to nije mogu?e.

User avatar
Bojan
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 16 Dec 2003, 03:47
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Bojan » 09 Sep 2004, 17:03

Dagi wrote:Indigova pri?a prema mojem mi[?]ljenju uistinu ne spada u radionicu: ve? je objavljena (ne znamo dodu[?]e gdje?)
FUTURA br. 79, Jakov Zlatar: "Vrijeme je faktor"

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 09 Sep 2004, 17:13

Thx

Post Reply