Sferakonski okrugli stol 2006.

Jednogodišnji čušpajz

Moderator: niniane

User avatar
Nimrod
The Q
Posts: 1385
Joined: 18 Nov 2003, 20:30
Location: zabreg
Contact:

Unread post by Nimrod » 04 May 2006, 11:42

Ja, koja sam tako?er bila me?u predlaga?ima da se SFerin službeni forum prebaci na nosf, ne smatram da nam se obilo o glavu. Obzirom da sam upoznala puno ljudi preko nosfa, smatram da nosf je najja?i fandomski forum. Kad god radiš s ljudima, do?e do nesuglasica. Fact of life. Ire hi je s banom uspješno riješila.
A ako sam ja dobro pro?itala izme?u redaka, banu je zasmetalo prozivanje nosf-a na konto ?injenice da je pao u predsferakonsko vrijeme, a mjesto je SFerinog službenog foruma. I slažem s Daliborom - to je bilo prozivanje SFere, a ne nosfa. I iskreno mi je žao što je zbog toga ban na kraju i kao user otišao.
English is the result of Norman soldiers attempting to pick up Anglo-Saxon barmaids, and is no more legitimate than any of the other results.
- H. Beam Piper, from "Fuzzy Sapiens"

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Tomislav Sakic » 04 May 2006, 14:53

Ja tu nisam ba[?] najupu?eniji, ali isto tako ne volim ovakve razlaske i odlaske u velikom stilu, s te[?]kim rije?ima, brisanje postova i ?lanstva itd. Mislim da je to posljedica komunikacije preko ekrana, gdje se svi vrlo lako uvrijede. Problem nepostojanja forumske komunikacije sa SFerom pred SFeraKon je sramota SFere, i na to je Pr?i? ciljao, a ?injenica da ban ovako odlazi nakon SFeraKona ostavlja dojam kao da se SFeri uistinu sve to s forumom obilo o glavu.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 04 May 2006, 18:17

Izitpajn wrote: (...)
Prvi put se u SFeri sluĹžbeno raspravljalo o NOSF-u ju?er nakon [?]to je krenula cijela ova rasprava. Rasprava na okruglom stolu na Sferakonu nije bila "rasprava u SFeri". U njoj su sudjelovali ljudi koji nisu ?lanovi SFere, [?]tovi[?]e, oni su najvi[?]e kritizirali vezu s NOSF-om, dok su je ?lanovi SFere branili.

(...)
(istaknuo Dagi)

Kad ve? idemo utvr?ivati ?injenice, budimo precizni. Na sferakonskom okruglom stolu 2006. kritiku na ra?un SFerinog foruma na NOSF-u izrekao je po?asni ?lan SFere. Redoviti ?lanovi su bili ti koji su vezu s NOSF-om branili.

Hrvoje Prcic
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 03 May 2005, 18:06
Location: Zagreb

Unread post by Hrvoje Prcic » 08 May 2006, 16:26

Premi[?]ljao sam reagirati ili ne, ali s obzirom na spominjanje moga imena, te da je rije? o SFeri do koje mi je stalo, morat ?u koristiti pravo ispravka krivog navoda. Krenut ?u redom.

@ Dagi
"Sferakonski okrugli stolovi tradicionalno, jo[?] osamdesetih, imali su funkciju ispuniti vrijeme izme?u subote nave?er i nedjelje ujutro. Teme oko kojih se diskusija vrtjela bile su u pravilu jedne te iste: stanje u doma?em SF-u, pa kud rasprava ode... "
Ne bih se sloĹžio s formulacijom "ispuniti vrijeme izme?u subote nave?er i nedjelje ujutro", jer bi to zna?ilo da su spomenuti okrugli stolovi ne[?]to bezvezno, nezanimljivo, nasilu umetnuto tek da pro?e vrijeme. Vrijedi sasvim obrnuto, to su bili, a i danas bi trebali biti, najozbiljniji dijelovi konvencije, na kojima se raspravlja, analizira, dogovara, planira, zaklju?uje..., i na kojima sudjeluju ?elni ljudi svih klubova i udruga, kao i istaknuti aktivisti i ?lanovi sfandoma. Za[?]to tomu vi[?]e nije tako pravo je pitanje.

@ Dagi
"Ove godine ponovilo se ono od preklani. ... sferakonski je (stol) oti[?]ao niz vodu... "
Ne bih se sloĹžio da je sferakonski okrugli stol oti[?]ao niz vodu, po meni je pokazao nekoliko vrlo signifikantnih ?injenica o stanju u doma?em SF-u, poglavito sfandomski.

@ Dagi
Diskusija je oti[?]la u raspravu [?]to SFera jest, a [?]to nije, kamo ide, za[?]to je aktivna koliko je aktivna itd. Pri tome je jedan od starijih ?lanova, ina?e poprili?nog ugleda, preuzeo rije? te u svojem izlaganju prigovorio za[?]to SFera nema svoj forum, ve? gostuje na NOSF-u?
@ Davors
Ako smijem, pridonio bih jednim svjedo?enjem: jedina osoba iz ?ijih se rije?i dalo naslutiti da mu smeta [?]to je Sferin forum u sklopu NOSF foruma bio je Hrvoje Pr?i?, nitko drugi ovakvoj on-line situaciji nije prigovorio ni[?]ta, ni na sferakonskom okruglom stolu, ni ranije, ni kasnije. Iz respekta prema osobi Hrvoja Pr?i?a i[?]lo se naduga?ko i na[?]iroko obja[?]njavati kako je do[?]lo do premje[?]tanja Sferinog foruma na NOSF, i onda je, inercijom, Sferin on-line status u daljoj raspravi pukim u?estalim spominjanjem, kao primjer za ne[?]to sasvim drugo, postao Ĺžrtvom rasprave o stanju u Sferi uop?e, ali, koliko se ja sje?am, i dalje nitko osim H. Pr?i?a nije zagovarao Sferinu foruma[?]ku neovisnost. I nitko nije, osim H. Pr?i?a, ustvrdio da postoji ikakva dvojba zbog toga [?]to NOSF-ov forum ugo[?]?uje Sferin podforum.
To?no je, ja sam u sklopu diskusije, govore?i o stanju u doma?em sfandomu (a iznio sam svoje mi[?]ljenje i o fanovskom organiziranju u Istri, Osijeku, Kutini, Splitu...) pa i o SFeri, ilustracije radi stanja u tome dru[?]tvu naveo primjer gostovanja SFerina foruma na NOSF-u, sa ?ime se apsolutno ne slaĹžem, a naglasio sam da to nema veze s kvalitetom i vrijedno[?]?u NOSF-a, koji ina?e vrlo cijenim (ovo potonje se ne odnosi na forum). Podsjetit ?u ondje nazo?ne da nisam bio jedini toga mi[?]ljenja, a za[?]to se diskusija vrlo Ĺživa uhvatila toga (za razliku od davorsa, ja ne laskam sebi da se to dogodilo iz respekta spram moje malenkosti) zacijelo je u tome [?]to je to intrigantno pitanje i realno i simboli?no.

@ Izitpajn
Silno bi me zanimalo da malo razradi[?] i konkretizira[?] svoj post, jer u njemu ima mno[?]tvo nedore?enosti.


Da rezimiram. Na okruglom stolu o stanju u hrvatskom SF-u okupilo se desetak ili manje osoba. Diskusija se razbuktala, pa se ?ak, nakon [?]to je isteklo predvi?eno kratko vrijeme, nastavila u lobiju. U sklopu razgovora, kad se dotaklo i pitanje SFere, istaknuo sam kako se uop?e ne slaĹžem s time [?]to je SFerin forum gost na ne?ijem privatnom forumu. Ja sam stari SFera[?] i kao takav a) pristran glede SFere, b) jo[?] uvijek Ĺživim u jalovoj nadi da se SFera kao najstarije, nekad i najbrojnije i najorganiziranije dru[?]tvo, koje je iniciralo osnivanje ve?ine sada[?]njih dru[?]tava, dru[?]tvo s najve?im brojem ?lanova "od autoriteta", koje se nalazi usred milijunskog okruĹženja metropole u kojoj je jezgra politi?ke i ekonomske mo?i drĹžave, valja pona[?]ati sukladno svemu tome, biti vodi? i inicijator, vezivno tkivo hrvatskog SF-a, protagonist i model i uzor u razvijanju i etabliranju, kvalitetnom vrednovanju na[?]e SF-scene. Zato SFera mora imati svoj forum, sa svojim uzusima, odrednicama, moderatorima etc.
Sve [?]to se poslije doga?alo na ovome forumu nema blage veze s mojom diskusijom na Sferakonu, niti se u to Ĺželim uplitati, a svoj stav i ocjene mogu obrazloĹžiti i [?]ire pojavi li se potreba za time.
Jedini način da se otkriju granice mogućega jest zakoračiti preko njih u nemoguće!

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 08 May 2006, 18:15

Hrvoje Pr?i? wrote: Premi[?]ljao sam reagirati ili ne, ali s obzirom na spominjanje moga imena, te da je rije? o SFeri do koje mi je stalo, morat ?u koristiti pravo ispravka krivog navoda. Krenut ?u redom.

@ Dagi
"Sferakonski okrugli stolovi tradicionalno, jo[?] osamdesetih, imali su funkciju ispuniti vrijeme izme?u subote nave?er i nedjelje ujutro. Teme oko kojih se diskusija vrtjela bile su u pravilu jedne te iste: stanje u doma?em SF-u, pa kud rasprava ode... "
Ne bih se sloĹžio s formulacijom "ispuniti vrijeme izme?u subote nave?er i nedjelje ujutro", jer bi to zna?ilo da su spomenuti okrugli stolovi ne[?]to bezvezno, nezanimljivo, nasilu umetnuto tek da pro?e vrijeme. Vrijedi sasvim obrnuto, to su bili, a i danas bi trebali biti, najozbiljniji dijelovi konvencije, na kojima se raspravlja, analizira, dogovara, planira, zaklju?uje..., i na kojima sudjeluju ?elni ljudi svih klubova i udruga, kao i istaknuti aktivisti i ?lanovi sfandoma. Za[?]to tomu vi[?]e nije tako pravo je pitanje.
SFerini okrugli stolovi osamdesetih nisu ne[?]to ?emu sam bio osobno prisutan. Dakle, ono [?]to sam iznio jest tzv. "dokaz po ?uvenju" (engl. hearsay), koji nije dopustiv na sudu.

Ĺ to se ti?e vaĹžnosti okruglih na Sferakonima unatrag tri godine, osobno sam si dao truda (o?ito, nedostatnoga - v. dalje u tekstu) podesiti okrugli stol u optimalni prostor i vrijeme. Ove sam godine doslovce udavio Ire glede smje[?]tanja okruglog stola u satnicu - de facto se ostatak satnice u subotu popodne pode[?]avao oko okruglog stola.
Hrvoje Pr?i? wrote: @ Dagi
"Ove godine ponovilo se ono od preklani. ... sferakonski je (stol) oti[?]ao niz vodu... "
Ne bih se sloĹžio da je sferakonski okrugli stol oti[?]ao niz vodu, po meni je pokazao nekoliko vrlo signifikantnih ?injenica o stanju u doma?em SF-u, poglavito sfandomski.
Da, ukazalo se na niz vaĹžnih, ?ak bitnih ?injenica. To nitko ne spori. Ali jest oti[?]ao niz vodu, a za to snosim odgovornost jer nisam odrĹžao ?vrsti dnevni red i strukturu diskusije.

K tome, nisam u?inio ono [?]to sam namjeravao: osam dana ranije razaslati cirkularni e-mail sudionicima s prijedlogom dnevnog reda. U?init ?u to idu?e godine, budu?i to drĹžim preduvjetom konstruktivne diskusije.

To je lekcija nau?ena na ovogodi[?]njem okruglom stolu.
Hrvoje Pr?i? wrote: @ Dagi
Diskusija je oti[?]la u raspravu [?]to SFera jest, a [?]to nije, kamo ide, za[?]to je aktivna koliko je aktivna itd. Pri tome je jedan od starijih ?lanova, ina?e poprili?nog ugleda, preuzeo rije? te u svojem izlaganju prigovorio za[?]to SFera nema svoj forum, ve? gostuje na NOSF-u?
(...)
To?no je, ja sam u sklopu diskusije, govore?i o stanju u doma?em sfandomu (a iznio sam svoje mi[?]ljenje i o fanovskom organiziranju u Istri, Osijeku, Kutini, Splitu...) pa i o SFeri, ilustracije radi stanja u tome dru[?]tvu naveo primjer gostovanja SFerina foruma na NOSF-u, sa ?ime se apsolutno ne slaĹžem, a naglasio sam da to nema veze s kvalitetom i vrijedno[?]?u NOSF-a, koji ina?e vrlo cijenim (ovo potonje se ne odnosi na forum). Podsjetit ?u ondje nazo?ne da nisam bio jedini toga mi[?]ljenja, a za[?]to se diskusija vrlo Ĺživa uhvatila toga (...) zacijelo je u tome [?]to je to intrigantno pitanje i realno i simboli?no.
(...)
Pitanje SFere na NOSF-ovom forumu ovdje sam istaknuo jer se administrator (i prija[?]nji vlasnik) Davor Banovi? na[?]ao osobno pogo?enim ne?im [?]to uistinu jest bio tek jedan dio diskusije. Mislim da moĹžemo utvrditi nespornim da se diskusija u cjelini nije vrtila oko tog pitanja.
Hrvoje Pr?i? wrote: Da rezimiram. Na okruglom stolu o stanju u hrvatskom SF-u okupilo se desetak ili manje osoba. Diskusija se razbuktala, pa se ?ak, nakon [?]to je isteklo predvi?eno kratko vrijeme, nastavila u lobiju. U sklopu razgovora, kad se dotaklo i pitanje SFere, istaknuo sam kako se uop?e ne slaĹžem s time [?]to je SFerin forum gost na ne?ijem privatnom forumu. Ja sam stari SFera[?] i kao takav a) pristran glede SFere, b) jo[?] uvijek Ĺživim u jalovoj nadi da se SFera kao najstarije, nekad i najbrojnije i najorganiziranije dru[?]tvo, koje je iniciralo osnivanje ve?ine sada[?]njih dru[?]tava, dru[?]tvo s najve?im brojem ?lanova "od autoriteta", koje se nalazi usred milijunskog okruĹženja metropole u kojoj je jezgra politi?ke i ekonomske mo?i drĹžave, valja pona[?]ati sukladno svemu tome, biti vodi? i inicijator, vezivno tkivo hrvatskog SF-a, protagonist i model i uzor u razvijanju i etabliranju, kvalitetnom vrednovanju na[?]e SF-scene. Zato SFera mora imati svoj forum, sa svojim uzusima, odrednicama, moderatorima etc.
Sve [?]to se poslije doga?alo na ovome forumu nema blage veze s mojom diskusijom na Sferakonu, niti se u to Ĺželim uplitati, a svoj stav i ocjene mogu obrazloĹžiti i [?]ire pojavi li se potreba za time.
Koliko sam prebrojao, bilo je 18 ljudi, plus minus pet. Naime, bilje[?]ke mi nisu pri ruci, no uvijek prebrojim sudionike na po?etku, a spomenuta tolerancija proizlazi od onih naknadno pristupe, odnosno napuste okrugli stol.

O ostalome ne bih diskutirao, barem ne u ovoj dretvi.

Hrvoje Prcic
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 03 May 2005, 18:06
Location: Zagreb

Unread post by Hrvoje Prcic » 09 May 2006, 09:50

Dagi wrote: SFerini okrugli stolovi osamdesetih nisu ne[?]to ?emu sam bio osobno prisutan. Dakle, ono [?]to sam iznio jest tzv. "dokaz po ?uvenju" (engl. hearsay), koji nije dopustiv na sudu.
Ĺ to se ti?e vaĹžnosti okruglih na Sferakonima unatrag tri godine, osobno sam si dao truda (o?ito, nedostatnoga - v. dalje u tekstu) podesiti okrugli stol u optimalni prostor i vrijeme. Ove sam godine doslovce udavio Ire glede smje[?]tanja okruglog stola u satnicu - de facto se ostatak satnice u subotu popodne pode[?]avao oko okruglog stola.
Za[?]to spominjanje suda? Zar ?emo ondje zavr[?]iti? U tom slu?aju ubudu?e snimaj okrugle stolove, dakako uz prethodno upozorenje nazo?nih!
A ako ?emo potezati pitanje vaĹžnosti tih okruglih stolova posljednjih godina i ovogodi[?]nji govori dosta sam za sebe. Tko je bio nazo?an od ?elnika doma?inskog dru[?]tva? Tko od vode?ih ljudi ostalih klubova? Ergo, okrugli stol o stanju u hvrtaskom SF-u je jedan od usputnih sadrĹžaj?i?a Sferakona, bit ?e zabiljeĹžen u biltenu konvencije sa 7 redaka i moĹžda u Parseku sa 17 i to je to. Ja ?u osobno pamtiti onog mladog momka Ĺželjnog rada i sudjelovanja u klubu, spremnog na svaku aktivnost, a poprili?no razo?aranog.
Dagi wrote:Da, ukazalo se na niz vaĹžnih, ?ak bitnih ?injenica. To nitko ne spori. Ali jest oti[?]ao niz vodu, a za to snosim odgovornost jer nisam odrĹžao ?vrsti dnevni red i strukturu diskusije.
K tome, nisam u?inio ono [?]to sam namjeravao: osam dana ranije razaslati cirkularni e-mail sudionicima s prijedlogom dnevnog reda. U?init ?u to idu?e godine, budu?i to drĹžim preduvjetom konstruktivne diskusije.
To je lekcija nau?ena na ovogodi[?]njem okruglom stolu.
Lijepa ideja sa slanjem e-maila, ali kako ?e[?] znati tko ?e biti sudionici? Osim toga, nikako se ne slaĹžem da je diskusija oti[?]la niz vodu - diskutiralo se o onome [?]to je sudionike zanimalo i okupiralo njihovu paĹžnju. Bez uvrede, pregled stranog fanzina ba[?] nije tema za okrugli stol o stanju u hrvatskom SF-u, ali jest zasebna tema za diskusiju o izdava[?]tvu ili sli?nome. Ovo isti?em zbog pravljenja dnevnog reda za idu?i Sferakon, [?]to najavljuje[?]. Iskreno, mislim da treba istaknuti tek glavne smjernice, moderator treba usmjeravati diskusiju onako i kuda je vode sudionici.
A [?]to se ti?e nau?enih lekcija, ja sam o?ito nau?io neke sasvim druge od tih na koje ti aludira[?].
Dagi wrote:Pitanje SFere na NOSF-ovom forumu ovdje sam istaknuo jer se administrator (i prija[?]nji vlasnik) Davor Banovi? na[?]ao osobno pogo?enim ne?im [?]to uistinu jest bio tek jedan dio diskusije. Mislim da moĹžemo utvrditi nespornim da se diskusija u cjelini nije vrtila oko tog pitanja.
To apsolutno stoji i Banovi? nije imao razloga za svoj gnjev glede aktualnog Sferinog ?elni[?]tva, ma tko oni bili.
Dagi wrote:O ostalome ne bih diskutirao, barem ne u ovoj dretvi.
A to ostalo bi bilo?
Jedini način da se otkriju granice mogućega jest zakoračiti preko njih u nemoguće!

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 09 May 2006, 09:57

ovdje se može nastaviti prepucavanje zapo?eto u Tehnikalijama
Instant Geek. Just Add Coffee.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 09 May 2006, 11:05

Hrvoje Pr?i? wrote: Za[?]to spominjanje suda? Zar ?emo ondje zavr[?]iti?
Pravnik sam, kao [?]to mi i pi[?]e u korisni?kom profilu, pa napomenu o nevaljanosti dokaza (i to onoga [?]to sam ga sam iznio) treba shvatiti kao profesionalnu deformaciju. I ne, ne ?emo zavr[?]iti na sudu, barem [?]to se mene ti?e.

Hrvoje Pr?i? wrote: U tom slu?aju ubudu?e snimaj okrugle stolove, dakako uz prethodno upozorenje nazo?nih!
Ideja nije sama po sebi uop?e lo[?]a, iako se bojim da moj mali diktafonnije dostatan za to - morao bih tr?karati od jednog do drugog diskutanta i gurati mu napravicu pod nos!
Hrvoje Pr?i? wrote: A ako ?emo potezati pitanje vaĹžnosti tih okruglih stolova posljednjih godina i ovogodi[?]nji govori dosta sam za sebe. Tko je bio nazo?an od ?elnika doma?inskog dru[?]tva? Tko od vode?ih ljudi ostalih klubova? Ergo, okrugli stol o stanju u hvrtaskom SF-u je jedan od usputnih sadrĹžaj?i?a Sferakona, bit ?e zabiljeĹžen u biltenu konvencije sa 7 redaka i moĹžda u Parseku sa 17 i to je to. (...)
Kao [?]to rekoh, to ide u pripremu okruglog stola.
Hrvoje Pr?i? wrote: Lijepa ideja sa slanjem e-maila, ali kako ?e[?] znati tko ?e biti sudionici? Osim toga, nikako se ne slaĹžem da je diskusija oti[?]la niz vodu - diskutiralo se o onome [?]to je sudionike zanimalo i okupiralo njihovu paĹžnju. Bez uvrede, pregled stranog fanzina ba[?] nije tema za okrugli stol o stanju u hrvatskom SF-u, ali jest zasebna tema za diskusiju o izdava[?]tvu ili sli?nome. Ovo isti?em zbog pravljenja dnevnog reda za idu?i Sferakon, [?]to najavljuje[?]. Iskreno, mislim da treba istaknuti tek glavne smjernice, moderator treba usmjeravati diskusiju onako i kuda je vode sudionici.
SlaĹžem se. Odabrat ?u glavne smjernice.

U ovome ?asu ?ak se bavim idejom o dva okrugla stola za sljede?i Sferakon: jedan op?i, a drugi o stanju SFere.
Hrvoje Pr?i? wrote: A [?]to se ti?e nau?enih lekcija, ja sam o?ito nau?io neke sasvim druge od tih na koje ti aludira[?].
Nau?ena lekcija odnosi se u mojem slu?aju na pripremu okruglog stola za sljede?i Sferakon.
Hrvoje Pr?i? wrote:
Dagi wrote:O ostalome ne bih diskutirao, barem ne u ovoj dretvi.
A to ostalo bi bilo?
Stanje SFere. Mislim da bi o tome trebalo otvoriti posebnu dretvu u SFerinom podforumu.

Hrvoje Prcic
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 03 May 2005, 18:06
Location: Zagreb

Unread post by Hrvoje Prcic » 09 May 2006, 11:07

Ire wrote:ovdje se moĹže nastaviti prepucavanje zapo?eto u Tehnikalijama
Nije bila rije? ni o kakvom prepucavanju, nego o razgovoru, rije? je bila o okruglom stolu o hrvatskom SF-u na Sferakonu, rije? je bila i o SFeri, rije? je bila i o odnosima unutar hrvatskog SFandoma, a prebacivanje u Razvaljotku potkrepljuje moje zaklju?ke. Ovime se isklju?ujem iz daljnjeg razgovora o ovoj temi.
Jedini način da se otkriju granice mogućega jest zakoračiti preko njih u nemoguće!

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 09 May 2006, 11:13

Ĺ teta. Taman bijasmo na putu donijeti neke konstruktivne zaklju?ke...

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 09 May 2006, 11:18

Hrvoje Pr?i? wrote:
Ire wrote:ovdje se može nastaviti prepucavanje zapo?eto u Tehnikalijama
Nije bila rije? ni o kakvom prepucavanju, nego o razgovoru, rije? je bila o okruglom stolu o hrvatskom SF-u na Sferakonu, rije? je bila i o SFeri, rije? je bila i o odnosima unutar hrvatskog SFandoma, a prebacivanje u Razvaljotku potkrepljuje moje zaklju?ke. Ovime se isklju?ujem iz daljnjeg razgovora o ovoj temi.
gospon pr?i? nemojte se odmah vrije?ati, trebala sam prebaciti raspravu negdje jer joj u Tehnikalijama o?ito nije mjesto.

da ste pogledali po?etak, vidjeli biste da je po?elo s prepucavanjem. u šta se izrodilo ne znam jer nisam imala vremena pro?itati, a replike na replike na replike je po meni prepucavanje.

imate li neki bolji prijedlog za naslov ili mjesto ove dretve, slušam ..
Instant Geek. Just Add Coffee.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 09 May 2006, 11:20

Evo, naknadno predlaĹžem (nakon [?]to sam u "Tehnikalijama" uz uzdah konstatirao da nemam ideje), neka se ova dretva prebaci u "Sferakon" kao "Sferakonski okrugli stol 2006.", pa da vidimo efekat od tog.

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Tomislav Sakic » 09 May 2006, 12:43

Efekt je da je okon?alo :ocasion:


Moje osobno mi[?]ljenje je da je najvaĹžniji dio SFeraKona rasprava o hravtskom SF-u, nove knjige, promocije, okrugli stolovi. Ne zanima me [?]to netko Ĺželi slu[?]ati predavanje o crnoj, bijeloj ili sivoj magiji. Stoga je bilo potpuno sramotno da okrugli stol mora biti zavr[?]en jer za nj nema vremena, i jer hrpa nekih ljudi Ĺželi predavanje o ne znam ?emu (ali je bilo blesavo). Pa smo dobili straĹžnji [?]ank. Istovremeno, za okruglim stolom nema mnogo ljudi koji bi ondje trebali biti, pa se ne zaklju?uje ni[?]ta konkretno. Nitko iz (formalnog) vodstva SFere, nitko od izdava?a, bez urednice Future (koja navodno jo[?] postoji [mislim Futura]) itd. Za vrijeme stola urednica Future u susjednoj sobi drĹži predavanje o pisanju ili ne[?]to sli?no. ---> Stoga treba osigurati ne[?]to tipa minikonvencije unutar konvencije (na velikim konvencijama dio gdje se sastaju samo profesionalci, izdava?i, pisci, urednici), tj. re?i: soba ta i ta (siva, crna) je *profesionalna soba*, i u njoj ?e zaredom biti promocija zbirke, Raosa, antlogije, okrugli stol, Futura, itd. Osim toga, tu vrstu aktivnosti prati ionako isti krug ljudi, i ako ne[?]to kasni, drugo ne?e patiti. Istovremeno, neki "profesionalci" ne?e imati izgovor da nisu u toj sobi, nego u nekoj drugoj. A u sobi 2 nek idu predavanja o Klingoncima, magiji, itd. To je glavni prijedlog koji bih uputio programiranju SFeraKona.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 09 May 2006, 12:46

Ovo je dosta suvisao prijedlog, podrĹžavam.

I jo[?]: predavanje koje je i[?]lo nakon okruglog stola je bilo o parapsihologiji u SF-u.

Post Reply